Čističky odpadních vod

Typové řady EKO-NATUR slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění splaškových odpadních vod z objektů,které není možné nebo výhodné z různých důvodů napojit na kanalizační řád (obytné domy, rekreační zařízení, penziony, hotely, kempinky, sportovní areály aj.). Typová řada EKO-NATUR je určena pro 3 až 25 ekvivalentních obyvatel a je konstruována v souladu s ČSN 76 6042 (čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel.). Pro více obyvatel jsme schopni na základě individuálního požadavku navrhnout, vyrobit a namontovat ČOV dle ČSN 756401.

Funkce čistíren odpadních vod

Odpadní voda z objektu je kanalizačním systémem přiváděna do vyjímatelného česlicového koše, který je umístěn v nátokové zóně. V tomto česlicovém koši dochází k zachycování a k rozmělňování hrubých nečistot. Odtud splašková voda protéká pod nornými stěnami do aktivační části. Zde jsou umístěny aerační elementy a odpadní voda je provzdušňována a nátokovou trubkou se dostává do dosazovací části. V dosazovací části dochází k oddělení čisté vody a bioaktivního kalu. Čistá voda odchází odtokovou trubkou mimo ČOV.

Základní popis čistíren odpadních vod

Domácí čističky odpadních vod ( dále ČOV) typové řady EKO-NATUR patří svou velikostí, konstrukcí a technologií mezi tzv.balené ,mechanicko-biologické aktivační domovní ČOV. Jsou to celoplastové ČOV s jemnobublinným provzdušňovacím systémem, s režimem nízkozatížené biomasy, predenitrifikací, nitrifikací a s úplnou aerobní stabilizací přebytečného kalu. Tento systém vyrábí celá řada výrobců čov. Naše čistírny po zkušenosti z provozu jsou chráněny užitným vzorem v celé řadě detailů, které znásobují efekt čistícího procesu.

Technický popis čistíren odpadních vod

Typové řady EKO-NATUR jsou tvořeny celoplastovou vodotěsnou nádrží rozdělenou přepážkami na jednotlivé technologické prostory ve kterých dochází k mechanicko – biologickému čištění odpadních vod.V nádrži je umístěn česlicový koš, provzdušňovací systém sestávající, z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů, a mamutky. Veškeré kovové části jsou povrchově upravené, nebo vyrobeny z nerezavějící oceli.

Nádrž

Nádrž ČOV je vyrobena z vytlačovaných a lisovaných desek z polypropylenu a jednotlivé části jsou spojeny svařováním. Nádrž má válcovitý tvar a z vnější strany je vyztužena dvěma profily, vyrobenými z nerezové oceli. Konstrukce nádrže je řešena tak, aby bez dalších stavebních a statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání.

Česlicový koš

Je to vlastně provzdušňovaný vyjímatelný lapač hrubých mechanických nečistot ve tvaru děrovaného koše, který je umístěn v nátokovém prostoru. Viz foto.

Hydraulický a aerační systém

Hydraulický a aerační systém tvoří strojně technologické zařízení ČOV. Hydraulický systém je tvořen rozvody z polypropylenového potrubí uvnitř ČOV. V závislosti na chodu dmychadla a hydraulických poměrech v jednotlivých částech ČOV zajišťuje automatickou cirkulaci kalu a vody mezi jednotlivými částmi ČOV .Aerační systém je složen z dmychadla, rozvodu vzduchu a jemnobublinných aeračních elementů. Samotné dmychadlo je umístěno mimo ČOV, zpravidla v suchém prostředí v objektu domu.(garáž, kotelna, sklep, dílna). Dmychadla jsou konstruována na bezolejový provoz, s nízkou spotřebou el.energie a mají minimální hlučnost, viz. foto.

Elektrické zařízení

Jedinou elektrickou součástí ČOV je dmychadlo. Toto zařízení se připojuje vidlicí do vodotěsné elektrozásuvky 230V/50Hz přes časový spínač. Ten je nastaven na spouštění po 15 minutách. Dmychadlo tedy běží celkem 12 hod. denně. Hlučnost dmychadla je 37 dB.Rozměry 28/22/22 cm. Příkon 100W. Váha 8,5 kg. Dmychadlo se umisťuje mimo čistírnu (např. sklep, dílna, garáž apod.), nebo je nutno vedle čistírny vystavět sloupek. Dmychadlo s ČOV je propojeno polyetylenovou coulovou hadicí, která se umisťuje pod terén.

 Základní nádrž ČOV
EN
2-3
EN
4-6
EN
8-12
EN
12-15
EN
15-20
EN
20-25
 Výška základní (mm)
 1500
1500
1500
2000
2000
2000
 Průměr vnější (mm)
1400
1500
 1700
1800
2000
2100
 Přítok výška (mm)
1350
1350
1350
1450
1650
1650
 Odtok výška (mm)
1300
1300
1300
1400
1600
1600
 Počet obyvatel EO
2-3
4-6
7-12
12-16
17-20
20-25
 Množství odpadních vod (m3/den)
 0,7
0,1
1,8
2,25
3,75
4,5
 Zatížení ČOV BSK5 (kg/den)
0,45
0,50
0,76
0,90
1,5
1,7
Ceny – s DPH
41.500,- Kč
44.500,- Kč
50.950,- Kč
78.800,- Kč
102.900,- Kč
116.000,- Kč

Administrativa

Stavební připravenost

Pro osazení ČOV je nutno předem připravit stavební jámu o patřičných půdorysných rozměrech, dle velikosti ČOV, a vybetonování podkladní betonové desky.Rovněž je nutno zajistit prostory pro umístění dmychadla. Je nutno zajistit dostatečné množství čisté vody pro napuštění a odzkoušení osazené ČOV. Pokud má investor k dispozici vlastní nádrž (např. původní septiky, žumpy, jiné nádrže…), je možné do nich usadit ČOV Eko-natur, buď standardní nebo upravenou pro dané podmínky.

Projekrová činnost

Provádíme technické návrhy. Pokud požaduje investor či stavební úřad projektovou dokumentaci čov, zajistíme její vypracování. Navrhneme optimální řešení.

Servis a garance

Zaručujeme kompletní technický servis, 24 měsíců záruka

Fotky-přípravy-umístění, připojení-výkresy Č.O.V.